iletişim : info@eskiarcelikliler.org
Tüzük

ARÇELİKLİLER DERNEĞİ   

ANA TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Madde 1 :  DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :  

Derneğin adı, Arçelikliler Derneği’dir. Derneğin merkezi İstanbul‘dadır.

Madde 2 : DERNEĞİN AMACI :  

a) Çağdaş toplum için katma değer oluşturmak.  

b) Bilimsel, akılcı, özgür ve demokratik toplum için destek olmak.  

c) Her seviyedeki eğitim faaliyetlerini desteklemek.

d) Çevre sorunları, sağlık ve kültürel konulara duyarlılığı arttırmak için faaliyetlerde bulunmak.

e) Üyeler arası dayanışma ve sosyalleşme sağlamak.

Madde 3 : DERNEK FAALİYETLERİ :

a) Katma değer yaratıcı faaliyetlerde bulunmak için projeler geliştirmek.

b) Öğrencilere eğitim amaçlı burs vermek için kaynak yaratmak.

c) Eğitime yönelik faaliyetler için bağış toplamak, üyelerinin uzmanlık dalları üzerinden şirketlere, kurumlara danışmanlık yaparak, eğitim vererek, kaynak yaratmak.

d) Toplumda çevre sorunları, sağlık konuları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın arttırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi için faaliyetler yürütmek.

e) Çağdaşlaşma ve eğitimde, toplumdaki çalışmalara öncülük etmek.

f) Dernek amacına uygun olarak gelir sağlayıcı her türlü sosyal etkinliklerde bulunmak; kültür ve eğitim gezileri, sergiler, yemekli-yemeksiz toplantılar, seminerler, paneller, dinletiler, slayt ve film gösterileri düzenlemek.  Madde

4 : ÇALIŞMA BİÇİMLERİ :

a) Dernek amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek veya ikamet maksadıyla gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

b) Amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü kültürel, ekonomik, sosyal ve sportif alanlarda bilimsel, eğitsel ve sanatsal etkinliklerde bulunabilir, eğitim, kurs, toplantı, gezi, temsil, seminer, konferans, festival, fuar, yarışma, yayın vb. etkinlikler düzenleyebilir.

c) Gelir temin etmek amacıyla iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.

d) Yardım toplama kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir. e) Lokal, eğitim tesisi açabilir.

f) Dernek faaliyet alanı ile ilgili olarak, Kamu kurumları, Özel kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunabilir.

Madde 5 : KURUCULAR :            

1. Asuman Arife KAYAN

2. Levent ALATLI           

3. Mecit Alican ÇAĞDAŞ

4. Mehmet Ender ÇAKIROĞLU  

5. Mehmet Nesil GİRAY 

6. Mehmet Yalçın TANES               

7. Meral TEREM                         

8. Mustafa TÜZÜNGÜÇ 

9. Münevver Ayşan DALKILIÇ

10. Osman Doğan KAYAN

11. Şefik SERTEL 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

 Madde 6 : ASIL ÜYELİK KOŞULLARI :  

a) Dernekler Kanunu’nun öngördüğü koşullara göre yasal engeli bulunmayan, fiil ehliyetine sahip kişiler Derneğe üye olabilir.  

b) Derneğe üye olmak için Arçelik AŞ’de veya Arçelik AŞ’nin pazarlama şirketleri (Atılım, Beko Ticaret, Gelişim, Hamle, Egemen vb.), yurtiçi veya yurtdışı iştiraklerinde (TEE, Ardem, Arçelik-LG, Beko Elektronik, Destek vb.) çalışmış olmak gerekir ve herhangi bir diğer Koç Grubu şirketinde çalıştığı süreler de dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olmalıdır. 

c) Arçelik AŞ’den ayrılmış kişilerin, Arçelik AŞ’den yüz kızartıcı bir nedenle ve iyi olmayan ilişkiler içinde ayrılmamış olması gerekmektedir. 

d) Halen Arçelik AŞ’de çalışan kişiler de Arçelik AŞ’de bir yıldan fazla çalışıyor olmaları halinde derneğe üye olabilirler. 

e) Üyelik, Yönetim Kurulu kararı ile (Madde 8) kesinleşir.   

Madde 7: ÜYELİK TÜRLERİ: 

a) DERNEK ASIL ÜYESİ: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Dernek üyelerinden; oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve genel kurul toplantılarına katılmaları, ödentilerini zamanında ödemeleri, Dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gerekli çalışmaları yapmaları beklenir. 

b) FAHRİ ÜYE: Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda veya bağışta bulunmak isteyen Arçeliklilerin eşi veya çocukları ya da Koç Grubunda en az 10 yıl çalışmış kişiler arasından, söz konusu kişilerin başvurusu üzerine Dernek Yönetim Kurulunun kararı ile seçilen üyedir. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur, onun dışında asıl üyeler gibi tüm etkinliklere katılabilirler. Fahri üyeler dilerlerse derneğe bağışta bulunabilirler. 

c) ONURSAL ÜYE: Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda ya da bağışta bulunan ve/veya insanlığa, bilime ve topluma hizmet vermiş olan  ve/veya çağdaşlığa ve çevre bilincine gönül vermiş ve/veya toplumda sevgi ve saygı duyulan önder kişiler arasından, iki üyenin önerisi ve Dernek Yönetim Kurulunun kararı ile seçilen onursal nitelikteki üyedir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Aylık aidat vermekle yükümlü değildirler.  

Madde  8 : ÜYELİK İŞLEMLERİ :  

a) Üyelik başvurusu, üyelik formunun doldurulması ile yapılır. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten Üyelik Bildirimini doldurup, Dernek Yönetim Kuruluna sunarlar.

b) Yönetim Kurulu üyeleri aday hakkında araştırma yapabilir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.  

c) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine Yönetim Kurulunca, üyeliğe kabulü karar defterine işlenir ve üye kayıt işlemleri yapılır, Giriş aidatı ve yıllık üyelik ödentisi alınır. Bu ödeme yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılamaz.  

d) Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez. Yönetim kurulu ret sebebini bildirmek zorunda değildir.  

Madde 9 : ÜYELİKDEN AYRILMA :   

a) Üyelik, üyelikten ayrılma dileği veya ölüm ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır.

b) Ayrılan üyenin mali sorumluluğu; yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm üyelik ödentileri ve üzerine zimmetli dernek demirbaşı alınır. Üyelikten ayrılan kişinin dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini zorunludur.    

Madde 10 : ÜYELİKDEN ÇIKARILMA  :  

a) Etik Kurulunca yapılan soruşturmaya göre Tüzüğe aykırı hareket ettiği saptananlar veya ilgili kanunlar uyarınca ağır veya yüz kızartıcı suçlardan (yolsuzluk, hırsızlık, dolandırıcılık, zimmete para geçirmek, güveni kötüye kullanmak, taciz, vb.) dolayı hüküm giyenler,

 b) En az bir yıllık aidatını ödemeyenler, 

c) Etik Kurulunca yapılan soruşturmaya göre Dernekler Yasası ve diğer yasalar ile Tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenler veya basında ve sosyal medyada hakkında ağır itham ve suç isnat edilenler, 

d) Üyelik formunda doğru beyanda bulunmayanlar, 

e) Arçelik AŞ’den yüz kızartıcı bir nedenle çıkarıldığı veya Arçelik ile kötü ilişkiler içinde ayrılmış olduğu sonradan tespit edilenler, Etik Kurulu önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılırlar. 

f) (a) ve (c) fıkrasına göre üyelikten çıkarılanlar, üyelikten çıkarılma nedenlerinin ortadan kalktığını belgelemeleri şartıyla ve istekleri olur ise yeniden üyeliğe alınabilirler. 

g) (d) ve (e) fıkrasına göre çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar. 

h) (b) fıkrasına göre çıkarılanlar birikmiş borçlarını ve çıkarıldığı süreye ilişkin aidat borçlarını öderlerse yeniden üyeliğe alınabilirler. 

i ) Hangi nedenle olursa olsun ikinci kez üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar.  

j) Ölen üyenin dışında, ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.    

Madde 11 :  ÜYELİKDEN ÇIKARILMAYA İTİRAZ : 

a) Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. 

b) Üyenin 15 gün içinde Dernek Yönetim Kuruluna itiraz etmemesi ya da itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu, üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Yönetim Kurulu kararı ya da Genel Kurul tarihinden başlamak üzere  bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.   

Madde 12 : ÜYELERİN HAKLARI :  

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.  Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek üyeleri arasında dil, din, mezhep, aile, zümre, sınıf, cinsiyet fark gözetilmez. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.  Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır.

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI  

Madde  13 :  DERNEĞİN ORGANLARI :

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

a)  Genel Kurul

b)  Yönetim Kurulu

c)  Denetim Kurulu

d)  Etik Kurul

e) Başkanlar Kurulu

Dernek organlarında görev alanlara huzur hakkı vb. başka bir ad ile ücret ödenmez. Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda akrabalar görev yapamaz.

 DERNEK GENEL KURULU : 

Madde 14 : DERNEK GENEL KURULU TOPLANTI USULLERİ :  

Üye aidatını Genel Kurul toplantısına kadar ödeyen üyeler Genel Kurul toplantısına katılırlar. Genel Kurul iki şekilde yapılır:

a) Dernek Genel Kurulu, 2 (iki) yılda bir kez Nisan ayında olağan toplanır. Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek organları 2 (iki) yıl için seçilir. Dernek Genel Kuruluna katılanlar eşit haklara sahiptir.

b) Dernek Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Dernek Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu çağırabilir veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

c) Genel Kurul toplantısının en geç 2 (iki) yılda bir madde 14.a’da belirtilen ayda olağan veya gerektiğinde başka bir tarihte olağanüstü yapılması zorunludur.

 Madde 15 : GENEL KURULU ÇAĞRI USULLERİ : 

a) Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak delegeler, en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle duyurularak toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.   

b) Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantı duyurusunun yapıldığı şekilde ikinci bir ilanla delegelere bildirilir. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden başlayarak en geç altmış (60) gün içinde yapılması zorunludur. Delegeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 

c) Dernek Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.   

Madde 16 : GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI :  

a) Dernek Genel Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul Delegelerinin salt çoğunluğu ile toplanır.  

b) İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan delege sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.    

Madde 17 : GENEL KURUL TOPLANTI USULLERİ : 

a) Dernek Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulunun belirleyeceği, ilanda belirtilecek tarih, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul toplantıları elektronik ortamda, çevrimiçi (online) da yapılabilir. 

b) Dernek Genel Kuruluna katılacak delegeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üye sayısı ve toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Divan Başkanı ve Sekreteri tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.  Genel Kurul toplantıları elektronik ortamda, çevrimiçi yapıldığı takdirde, toplantının video kaydı alınır ve imzalanan hazirun çizelgesi yerine geçer. 

c) Toplantı, Başkan ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır.  

d) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere 1(bir) Divan Başkanı, 1 (bir) Sayman ve 1 (bir) Yazman seçilir.

e) Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Yazman toplantı tutanağını düzenler, Divan Başkanı, Sayman ve Yazman beraber imzalarlar. f) Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.       

g) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.  

h) Her delegenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.  

i) Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.         

Madde 18 : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : 

Genel kurulun yetkileri şunlardır: 

a) Dernek Organlarının seçimi, 

b) Tüzük değişikliğine karar vermek, 

c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının, bilançonun, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü, 

d) Yönetim kurulunun hazırladığı bütçenin, bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü, 

e) Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

f) Federasyon ve konfederasyona katılması ve ayrılması, 

g) Gerekli görüldüğünde yurt içinde şubeler ve temsilcilikler açmak, tüzüğe aykırı faaliyet gösteren, güçsüz duruma düşen ya da çalışmayan şubelerin kapatılması gibi konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek. 

h) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevleri yerine getirmek, 

i) Derneğin feshi, 

j) Genel Kurul, Dernek organlarını seçer ve Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebepten her zaman görevden alabilir.

 k) Aylık / Yıllık aidat tutarını saptamak,  

l) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.  

Madde 19 : GENEL KURULDA OY KULLANMA ve KARAR ALMA : 

a) Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık sayımla yapılır, ancak tek aday veya tek liste olduğu takdirde açık oy ve açık sayım ile yapılır. Tersine bir Genel Kurul kararı olmadıkça, diğer oylamalar (Seçim dışındaki oylamalar) açık olarak yapılır. 

b) Tüzükte başkaca bir oran belirtilmemişse Genel Kurul kararları, katılan delegelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak Derneğin feshi ve Tüzük değişikliği ile ilgili kararlar 2/3 çoğunlukla alınır.  

Madde 20 : BAŞKANLAR KURULU : 

 Derneğin mevcut ve geçmiş dönem Başkanları, Başkanlar Kurulunun doğal üyeleridir. Başkanlar Kurulunun görevi Yönetim Kuruluna gerektiğinde danışmanlık ve rehberlik etmektir. Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu gerektiğinde ortak toplantı yapar ve görüş alışverişinde bulunurlar. 

DERNEK YÖNETİM  KURULU

Madde  21 : DERNEK YÖNETİM  KURULU TEŞKİLİ 

a) Yönetim Kurulu üyelerinden önce Başkan seçimi yapılır ve Genel Kurul tarafından Başkan seçilir. Başkan seçiminden sonra Başkan ile beraber görev yapacak 6 asıl ve 7 yedek üye Genel Kurulca seçilir.

 b) Görev süresi 2 (iki) yıldır. Asıl üyelerde boşalma olduğunda yedek üyelerin altı gün içinde göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulundaki değişikler dernekler müdürlüğüne 30 gün içinde bildirilmelidir. 

c) Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması durumunda sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.  

Madde  22 : DERNEK YÖNETİM  KURULU ÇALIŞMA İLKELERİ

a) Yönetim Kurulu ilk toplantısında, kendi arasından iki Başkan Yardımcısı, bir Yazman ve bir Sayman seçer.

b) Başkan Yardımcıları, Yazman ve Saymanın çalışma alan ve yetkilerini Yönetim Kurulu belirler. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder, Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve gerektiğinde Dernek adına demeç verir.  

c) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez, önceden kararlaştırılan yer, gün ve saatte çağrısız olarak toplanır. Toplantılar yüz yüze veya elektronik ortamda, çevrimiçi (online) programlar kullanılarak da olabilir. 

d)  Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.  

e) Özürsüz olarak üst üste üç ya da yılda toplam altı toplantıya gelmeyen üyenin, Yönetim kurulu üyeliği düşer.   

Madde  23 : DERNEK YÖNETİM  KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ :   

a) Dernek amacını gerçekleştirmeye yönelik etkinliklerde bulunmak ve bunun için gerekli komisyonları kurmak, fonlar oluşturmak,   

b) Derneği temsil etmek ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek,  

c) Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirmek,  

d) Dernek personelini atamak ve gerektiğinde işten çıkarmak,  

e) Genel Kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,  

f) Derneğin, şube ve komisyonlarının işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,  

g) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak, 

h) Her türlü satın alma, satma ve harcama işlerini yapmak,  

i) Dernek Etik Kurulunun görüşü alınarak Dernek Tüzüğüne aykırı hareket eden üyeyi üyelikten çıkarmak, üyeler hakkında Etik Kurulu Yönetmeliğinin disiplin ve yaptırım hükümlerini uygulamak,   

j) Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek. 

k) Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda Dernek üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin yetkilerini saptamak,  

l) Genel Kurulda alınan kararları yürütmek,  m) Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda alınan kararları uygulamak,  

n) Dernek adına basına ve kamuoyuna yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunma kararı almak,  

o) Dernek Tüzüğünün, yasaların, içtüzüğün kısaca yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklerin kendisine verdiği işlevleri yerine getirmek,   

DERNEK DENETİM KURULU 

Madde  24 : DERNEK DENETİM KURULU TEŞKİLİ 

a) Denetim Kurulu, Genel Kurulca delegeler arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi 2 (iki) yıldır.

b) Asıl üyelerde boşalma olduğunda, yedek üyeler oy sıralamasına göre en geç altı gün içinde göreve çağrılır.   

Madde  25 : DERNEK DENETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ :    

a) Derneğin amaç ve ilkelerine uygun çalışmalar yapılıp yapılmadığını denetlemek,  

b) Derneğin hesaplarını ve çalışmalarını, diledikleri zaman ya da en geç 1 yıllık aralıklarla incelemek ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirmek,  

c)  Kesin hesap durumunu bir raporla Genel Kurula bildirmek,  

d) Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırması için gerektiğinde Yönetim Kuruluna başvurmak, toplantı gerçekleşmezse yerel sulh hukuk hakimliğine başvurmak.  

e) Derneklerde iç denetim esastır. Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

f) Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her tür bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 

 DERNEK ETİK KURULU

 Madde  26 : DERNEK ETİK KURULU TEŞKİLİ 

a) Etik Kurulu, Dernek üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi 2 (iki) yıldır.

 b)  Asıl üyelerde boşalma olduğunda, yedek üyeler oy sıralamasına göre en geç altı gün içinde göreve çağrılır.   

Madde  27 : DERNEK ETİK KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ :   

Üyelerden herhangi birinin başvurusu üzerine ya da resen Dernek Tüzüğüne aykırı davrandığı ileri sürülen üyenin, yazılı ve sözlü savunmasını alıp görüşünü ekleyerek gerektiğinde uyarı, kınama veya çıkarma konusunda karar alınmak üzere Yönetim Kuruluna iletmek.   

Madde 28 : ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ : 

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Mülki İdare Amirliğine bildirilir.   

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER 

Madde  29 : DERNEĞİN GELİRLERİ : 

Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir:  

a) Üye ödentileri: Derneğe Giriş Bedeli ve Yıllık Üyelik Aidatı bedelleri Genel Kurul toplantılarında belirlenir. Yılın son 3 ayında üye olanlardan sadece giriş bedeli alınır, o yıla ait aidat alınmaz. 

b) Derneğin her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler, 

c) Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler, 

d) Bağış ve yardımlar, faiz, devlet tahvili ve benzeri gelirler, 

e) Dernekçe yapılan yayınlardan, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, yarışma, kermes ve festivallerden; konferans, sergi, etkinlik ve gezilerden elde edilen gelirler,  

f) Dinlenme yeri, kitaplık, lokal ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler,  

g) Yardım toplamayla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplanan yardım ve bağışlar,  

h) Dernek amacını gerçekleştirmek için Tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmadan elde edilecek gelirler.  

i) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler, 

j) Devletin, İl Özel idarelerinin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlarından aktaracağı yardımlar, 

k) Dernek, siyasi partiler dışında işçi ve işveren sendikalarından, meslek kuruluşlarından, özel ve tüzel kuruluşlardan ve benzer amaçlı dernek ve vakıflardan parasal yardım kabul edebilir ve adı geçen kuruluşlara parasal yardımda bulunabilir.   

Madde 30 :  GELİR-GİDER KURAL ve YÖNTEMLERİ :  

Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır:  

a) Dernek gelirleri “alındı belgesi” ve banka dekontu ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve yetki belgesi düzenlenir. Bu yetki belgesinin bir suretinin Dernekler İl Müdürlüğüne verilmesi zorunludur.  

b) Giderlere ilişkin harcamalar karşılığında fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi belgeye eklenir.  

c) Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde Banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. 

d) Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.  

Madde 31 :  DEFTERLER 

a) İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının ortaklaşa çıkaracağı yönetmelik hükümlerine göre gerekli defterler tutulur ve notere veya Dernekler İl Müdürlüğüne onaylatılır.   

b) Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu bu defterlerin gereği gibi tutulmasından sorumludur.  

c) Dernek defterleri:  Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, İşletme Hesabı defteri, Evrak Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri

  BEŞİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 32 : ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

 a) Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Dernek Genel Kuruluna aittir. Görüşmelere başlanması için Dernek Genel Kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk oranı uygulanır.  

b) Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisidir.  c) Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa ya da Genel Kurulda hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir.  

Madde 33 : DERNEĞİN FESHİ : 

a) Dernek Genel Kurulu,  derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.  

b) Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan 3 (üç) kişilik Tasfiye Kurulunca, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen maddelere uygun olarak yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde Arçelikliler Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler.

İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Türk Eğitim Vakfı – Refik Üreyen Burs fonuna devredilir.

Derneğin feshi halinde her türlü mal varlığı Türk Eğitim Vakfı – Refik Üreyen Burs fonuna devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler Tasfiye Tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 (üç) ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun 7 (yedi) gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.

Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 (beş) yıldır.

Dernek, mahkeme kararı ile feshedilmişse veya Derneğin tasfiyesi mahkeme kararı ile yapılırsa, Derneğin bütün para, mal ve hakları, Türk Eğitim Vakfı – Refik Üreyen Burs fonuna devredilir.

c) Derneğin dağıtılmasına karar veren Genel Kurul, Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, Dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını tahsil edip borçlarını öder.   

Madde 34 : YABANCI DERNEK  VE KURULUŞLAR İLE İLİŞKİ: 

Derneğin yabancı ülkelerdeki dernek, kuruluş ve benzeri kurumlar ile ilişki kurması, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı’nın iznine bağlıdır.  

Madde 35 : DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ: 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 36 : TAŞINMAZ MAL EDİNME: 

Dernek ikametgâhı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlarla başka mala sahip olamazlar. Dernekçe satın alınan veya bağış veya vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içerisinde Mülki Amirliğe bildirilmesi zorunludur. Bunlardan birinci fıkra esaslarına dernek ihtiyacından fazla olduğu tespit edilenler, İç İşleri Bakanlığı’nca belli edilen süre içerisinde paraya çevrilir.     

Madde 37 : SANDIK KURMA 

Dernek, tüzüklerinde yazılı olmak ve sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilirler. Bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları yönetmelikte düzenlenir.  

Madde 38 : KOMİSYONLAR ve İÇ YÖNETMELİKLER:  

Yönetim Kurulu, Derneğin amacına ulaşabilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Bu bağlamda yönetim kurulu, komisyon, çalışma kolları gibi birimler oluşturur. Bu birimlere ait iç yönetmelik ve tüzükler hazırlar. Dernek Ana Tüzüğü hükümleri, gerektiğinde Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönetmeliklerin hükümlerine göre uygulanır.   

Madde 39 :  BİLDİRİ, TOPLANTI vs:  

Dernek, amaçlarını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her konuda yasalar çerçevesinde bildiri ve benzeri yayınlar çıkarır, imza kampanyaları ve basın toplantıları düzenler.   

Madde 40 : TEMSİLCİLİK :  

Dernek Yönetim Kurulu gerekli gördüğü yerlerde, dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilci atayabilir ve/veya temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, dernek Genel Kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciler, o yerin mülki idare amirine, dernek yönetim kurulu tarafından bildirilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından, o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.  

Madde 41 : PLATFORM :  

Dernek amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler ile kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile platformlar oluşturabilir.  

Madde 42 : EKSİK HÜKÜMLER :   

Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.   

Madde 43 : GEÇERLİLİK :   

43 maddeden oluşmuş bu tüzük, Dernek Genel Kurulu tarafından onaylandığı tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.  

 

Üyelik başvurusu veya bilgi almak için bize 7/24 ulaşabilirsiniz.   

Bize Ulaşın