iletişim : info@eskiarcelikliler.org
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca delegeler arasından seçilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur.

Görevi; Dernek amacını gerçekleştirmeye yönelik etkinliklerde bulunmak ve bunun için gerekli komisyonları kurmak, fonlar oluşturmak, Derneği temsil etmek ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirmek, Dernek personelini atamak ve gerektiğinde işten çıkarmak, Genel Kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak, Derneğin, şube ve komisyonlarının işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak, Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak, Her türlü satın alma, satma ve harcama işlerini yapmaktır.

Ayrıca, Dernek Etik Kurulunun görüşü alınarak Dernek Tüzüğüne aykırı hareket eden üyeyi üyelikten çıkarmak, üyeler hakkında Etik Kurulu Yönetmeliğinin disiplin ve yaptırım hükümlerini uygulamak,  Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,  Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda Dernek üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin yetkilerini saptamak, Genel Kurulda alınan kararları yürütmek, Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda alınan kararları uygulamak, Dernek adına basına ve kamuoyuna yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunma kararı almak ve Dernek Tüzüğünün, yasaların, içtüzüğün kısaca yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklerin kendisine verdiği işlevleri yerine getirmektir.

Üyelik başvurusu veya bilgi almak için bize 7/24 ulaşabilirsiniz.   

Bize Ulaşın